Onderhandelingen drama producenten gestaakt!


27/11/’23

Onderhandelingen drama producenten gestaakt!

Een overzicht en hoe nu verder …


Meer dan een jaar hebben we gesproken met 4 dappere productiehuizen die tegen de stroom in met ons wilden bouwen aan een drama-herenakkoord. Helaas hebben we onlangs te horen gekregen dat er voorlopig geen uitzicht meer is op dit akkoord. Graag informeren we jullie over het proces en hoe we verder willen…

Voortvarend begin
Topkapi, Kepler, Pupkin & NL Film waren bereid om afspraken te maken met FijnWeekend zonder de garantie dat andere partijen zouden gaan aansluiten. We hebben dit bijzonder gewaardeerd! 
De voorwaarden die zij individueel vaak hanteren lijken al veel op waar we met FijnWeekend naar toe willen. De eerste maanden verliepen daardoor hoopvol en we boekten snel veel progressie.

Obstakel

Ergens ver in het proces ontstond bij de producenten echter de wens om dat wat op tafel lag te toetsen bij (hun) juristen. We hebben ze daar zeer ruim de tijd voor gegeven. De uitkomst was helaas erg teleurstellend! Sommige producenten menen nu geen afspraken meer te kunnen of mogen maken. Daar lijken angst voor kartelvorming en onduidelijkheid rond zzp’ers versus werknemers de hoofdredenen voor.
We zijn uiteraard bijzonder teleurgesteld! In ieder geval is er nu wel duidelijkheid na maanden wachten op nieuws.

Transparantie

Heel graag delen we nu met jullie het door ons beoogde compromis dat we jullie hadden willen voorleggen, ter overweging om mee akkoord te gaan voor een drama-herenakkoord. We zijn van mening dat jullie het recht hebben om te kunnen bestuderen wat de standaard had kunnen worden in de branche en wat we als FijnWeekend acceptabele voorwaarden vinden om het welzijn van onze achterban te verbeteren en meer veiligheid op de werkvloer te bewerkstelligen. Daarnaast is het ook gewoon doodzonde om dit document nu op te bergen. Veel liever zetten we dit in om crew te informeren, inspireren en motiveren!

Verschil met commercials
We hebben altijd het FijnWeekend akkoord (het herenakkoord met commercial producenten sinds ’21) als uitgangspunt gezien voor een eventueel drama-herenakkoord. Crew is vaak al bereid of wordt geacht om enkele uitzonderingen op die standaard te accepteren vanwege de aard en het volume van fictie projecten. (denk bijv. aan reistijd).

Daar waar het beoogde compromis afwijkt van het FijnWeekend akkoord is dit duidelijk weergegeven in het document. Bepalingen waar geen drama-aantekening bijstaan, zouden zeer waarschijnlijk sterk gelijkend zijn overgenomen in het herenakkoord. (Ware het niet dat dit akkoord voorlopig van de baan is.)

Compromissen
Belangrijk om je te realiseren wanneer je het beoogde compromis bekijkt, is dat sommige punten in het FijnWeekend commercial akkoord of de voorgenomen uitzonderingen voor drama, onderdeel zijn van een compromis. Het zondagtarief was mogelijk nooit ingevoerd zonder de standplaats bepaling bijvoorbeeld.

Deur staat altijd open

We sluiten niet uit dat we in een later stadium opnieuw met producenten om de tafel gaan zitten wanneer de mogelijkheid zich voordoet. Het FijnWeekend akkoord voor commercials is destijds ook zo tot stand gekomen. Een tweede ronde van onderhandelingen werd plots mogelijk, na een periode waarin crewleden in groten getale op betere arbeidsvoorwaarden aandrong, uit onvrede over het uitblijven van verbeteringen.

Meerdere wegen naar Rome
Zoals jullie hebben kunnen lezen in onze vorige nieuwsbrief, wordt ergens in 2024 de Leidraad Veilig en Gezond Werken uitgerold over onze branche. Deze is geïnitieerd door de NAPA (producenten organisatie) en onlangs voor goedkeuring/feedback gepresenteerd aan alle werkenden in de Film/AV sector. In deze leidraad staan veel punten die zijn overgenomen uit het FijnWeekend commercial akkoord, of zijn door ons aangedragen tijdens inhoudelijke behandelingen aan de Ketentafel.

De Leidraad heeft veel potentie, maar anders dan een herenakkoord, betreft het uitgangspunten en staan er geen (financiële) consequenties voor overschrijdingen in beschreven. Die drempels moet je, net als nu eigenlijk, zelf opwerpen en vast laten leggen in je contract. Wanneer de leidraad daadwerkelijk wordt ingevoerd, komen we hier zeker nog op terug.