FW-Arbeidsvoorwaarden

Optie
De intentie van een opdrachtgever om een crewlid en/of materiaal te boeken en de intentie van een crewlid om de door de opdrachtgever voorgestelde periode, vrij te houden voor een productie.
Beide partijen informeren elkaar wanneer de optie wel of niet in een boeking omgezet kan worden.

 • Wanneer een optie voor losse werkdagen, 72 uur voor aanvang nog niet is geannuleerd door de opdrachtgever, dan wordt de optie automatisch omgezet in een boeking:

Boeking De bevestiging dat opdrachtgever gebruik gaat maken van de diensten en/of het materiaal van crewlid voor een vooraf afgesproken periode. Een boeking is een bindende afspraak en dus nadrukkelijk geen optie.

Annulering
Een annulering is het afzeggen van een boeking voor aanvang van de werkdag of werkdagen.

 • Afhankelijk van wanneer een annulering plaatsvindt, wordt voor losse werkdagen een percentage van de dagprijs in rekening gebracht:

Binnen 72 uur voor aanvang: 25% van de dagprijs
Binnen 48 uur
voor aanvang: 50% van de dagprijs
Binnen 24 uur
voor aanvang: 100% van de dagprijs


Draaidagen
Een draaidagis 10 uur uit en thuis incl. minimaal 30 minuten zittende lunch, min ontbijt en wraphap.

drama/fictie:
Een draaidag is 10 uur van (pre)call tot wrap òf klep-dicht incl. minimaal 30 minuten zittende lunch.
De reistijd tussen thuis of hotel en de set of facilitair bedrijf bedraagt in totaal maximaal 2 uur.
Deze 2 uur reistijd is onbelast en is niet inwisselbaar voor draaitijd. 

Niet-draaidagen
Een niet-draaidag is een werkdag ten bate van de productie buiten de draaidagen om.
Voor een niet-draaidag gelden dezelfde voorwaarden als voor een draaidag.

Werkdagen
Een werkdag is een draaidag of een niet-draaidag.
Een werkdag zou omwille van het welzijn en de veiligheid van crew nooit langer mogen duren dan 14 uur.

Uit en thuis
De reis- en werktijd tussen vertrek van- en aankomst bij: huis of hotel.

Klep-dicht
Klep-dicht is (de metafoor voor) het moment dat al het werk is afgerond en crewlid klaar is voor vertrek.

Zesde dag en zevende dag
Een 6e en/of 7e werkdag na 5 voorafgaande aaneengesloten werkdagen wordt afgeraden.
Een 6e of 7e werkdag kan uitsluitend worden ingepland na instemming vooraf van crewlid.

 • Voor een 6e dag wordt een tarief van 150% van de dagprijs gehanteerd.
 • Voor een 7e dag wordt een tarief van 200% van de dagprijs gehanteerd.

Halve dagen
Een halve dag is een werkdag van maximaal 5 uur uit en thuis.

 • Voor een halve dag wordt een tarief van 75% van de dagprijs gehanteerd.
 • Wanneer een halve dag langer duurt dan 5 uur ‘uit en thuis’, betreft het een gewone werkdag en wordt 100% van de dagprijs gehanteerd

Running lunch
Running lunch is een draaidag van 8 uur. De lunch wordt genuttigd uit de hand tijdens het werk. De producent informeert een crewlid tijdig over running lunch draaidagen.

 • overuren tijdens running lunch gaan in na 8 uur middels de percentages zoals beschreven onder overuren.

French hours
French hours is een draaidag van 8 uur. De lunch wordt vooraf genuttigd
De producent informeert een crewlid tijdig over french lunch draaidagen.

 • overuren tijdens french hours gaan in na 8 uur middels de percentages zoals beschreven onder overuren.


Overuren
Al het werk langer dan 10 uur, zoals gedefinieerd onder draaidagen en niet-draaidagen, wordt beschouwd als overwerk en belast met een toeslag.
Overuren worden per dag berekend en kunnen niet worden gecompenseerd op andere dagen. 

Drama/fictie:
Naast eventuele werktijdoveruren worden reistijdoveruren belast met een overurentoeslag wanneer de totale reistijd langer is dan 2 uur.

 • Overurentoeslagen worden middels onderstaande percentages van het uurtarief berekend:

  150% voor het 1e t/m 4e overuur (11e t/m 14e uur)
  200% voor het 5e en 6e overuur (15e en 16e uur)
  300% voor het 7e overuur (17 uur) en verder


Nachttarief

Reistijd en werktijd tussen 22:00 en 06:00 wordt beschouwd als nachtwerk. Tijdens deze uren geldt het nachttarief. De producent/opdrachtgever dient minimaal 72 uur voor aanvang van de werkdag het nachtwerk aan te kondigen.

 • Het nachttarief bedraagt 150% van het uurtariefvoor reis- en draaiuren tussen 22:00 en 06:00
 • Overuren tijdens nachtwerk worden berekend óver het nachttarief.

Uitslaapdag
Uitslaapdag is de vergoeding voor de dag na nachtwerk, die vanwege het nachtwerk, niet als reguliere werkdag kan worden ingevuld.

 • Een uitslaapdag wordt tegen 100% van de dagprijs in rekening gebracht. 
 • Crewlid kan eventueel van een uitslaapdag afzien wanneer hij of zij het nachttarief al hanteert.


Weekendwerk
Op zaterdag, zondag en nationale feestdagen geldt het weekendtarief

Drama/fictie:
10% van het totaal aantal werkdagen voor een productie mogen in het weekend vallen of op feestdagen plaatsvinden. Vallen meer werkdagen in het weekend, dan geldt voor deze extra dagen het weekendtarief.

 • vanaf 1 mei 2021, tijdens de overgangsperiode, wordt een tarief van 110% van de reguliere dagprijs gehanteerd voor weekendwerk.
 • Vanaf 1 jan. 2022 wordt het volledige weekendtarief gehanteerd. Op zaterdag: 125% van de reguliere dagprijs. Op zon- en feestdagen: 150%
 • Overuren tijdens weekendwerk worden berekend óver het weekendtarief. Dus over de 110% , 125% of 150% van je reguliere uurtarief.

Turnaround
Turnaroundis de rusttijd van minimaal 10 uur tussen de aankomst thuis of hotel èn het vertrek voor de volgende dag voor dezelfde productie.

 • Elk uur minder dan 10 uur rusttijd wordt tegen 150% van de uurprijsin rekening gebracht.
 • Turnaround-toeslaguren staan dus los van de gewerkte uren tijdens de dag ervoor en erna.

Weekend Turnaround
Weekend turnaround is de weekendrust van minimaal 58 uur (48 uur + 10 uur turnaround) tussen de aankomst thuis of hotel na elke 5e werkdag èn het vertrek voor de eerst volgende werkdag voor dezelfde productie.
Wanneer 2 vrije dagen worden verdeeld over een week, dan moet elke vrije dag minimaal 34 uur bedragen (24 uur + 10 uur turnaround).

 • Elk uur minder dan 58 uur weekendrust wordt tegen 150% van de uurprijsin rekening gebracht.
 • Weekend turnaround-toeslaguren staan los van de gewerkte uren tijdens de dag ervoor en erna.
 • Wanneer de weekend turnaround minder dan 48 uur blijkt, dan wordt de dag waarop het werk plaatsvindt, een 6e dag of zelfs een 7e dag.

Crewcall
De algemene aanvangstijd van het werk op de set.

Pre-call
Een vroegere aanvangstijd dan de crewcall voor een individueel crewlid of departement.

Ontbijtcall
Ontbijtcall is het tijdstip waarop een, door de producent aangeboden, ontbijt beschikbaar is.
Ontbijt vindt plaats in eigen tijd.

Lunch
De lunchbreak duurt minimaal 30 minuten waarin het crewlid zittend kan lunchen.
De warme lunch wordt door de producent aangeboden. 

De lunch start onder normale omstandigheden 5 uur na crewcall.
Crew geeft de ruimte om een slate te kunnen afmaken.

 • Lunch penalty’s gaan in wanneer de lunchbreak 6 uur na crewcall nog niet is gecalled.
 • Voor iedere 30 minuten overschrijding van 6 uur na crewcall, wordt een vast bedrag van € 15,- in rekening gebracht.

Second meal
Wanneer een draaidag, gepland of onvoorzien, langer duurt dan 12 uur, dan dient de producent een second meal aan te bieden.
Dit is een warme snack waarvoor het werk minimaal 15 minuten wordt stilgelegd.
Tussen lunch en second meal zit nooit meer dan 5 uur.

Wraphap
Wraphapis de door de producent aangeboden kleine versnapering na de wrap.
Wraphap vindt plaats in eigen tijd.

Reisdagen
Een reisdag is een dag waarop een crewlid zich verplaatst; van, naar of tussen hotels (of andere onderkomens) t.b.v. van de productie.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen reizen met eigen vervoer, georganiseerd vervoer en reizen met materiaalwagens en/of equipement verantwoordelijkheid.

 • Reisdagen tot max 5 uur worden als volgt belast:
  Met eigen of georganiseerd vervoer:  75% van het uurtarief voor elk uur
  Met materiaalwagen en/of equipment verantwoordelijkheid: 100% van het uurtarief voor elk uur
 • Reisdagen vanaf 5 uur:
  Met eigen of georganiseerd vervoer:  75% van de dagprijsMet materiaalwagen en/of equipment verantwoordelijkheid: 100% van de dagprijs

Hotel
Door producent aangeboden overnachtingen in niet-gedeelde kamer in hotel, appartement of ander geschikt onderkomen nabij de draailocatie wanneer de voortgang van de productie daar om vraagt.

Per Diem / Sejour
Per Diem of Sejour is de vergoeding voor het levensonderhoud wanneer crewlid voor de productie dient te overnachten elders dan thuis. 

 • Voor werkdagen incl. lunch bedraagt de vergoeding: € 25,- per dag.
 • Voor reisdagen en vrije dagen bedraagt de vergoeding: € 50,- per dag

Producent / opdrachtgever
Een producentis een persoon of organisatie die een productie organiseert en financiert. De producent/ opdrachtgever draagt de eindverantwoordelijkheid voor de productie.
Hij of zij doet dat wat redelijkerwijs nodig is om veilige werkomstandigheden te creëren waarbinnen crew optimaal kan presteren.

Productie
Audiovisueel project zoals een film, serie, commercial of andere (film)content waarvoor een crewlid en de producent een overeenkomst aangaan 

Crewlid
Persoon waarmee de producent of productie een overeenkomst is aangegaan om beroepsspecifieke taken uit te voeren t.b.v. de productie. 

Chauffeur
Een chauffeur is iemand die materialen, equipement en/of personen vervoert tbv een productie.
Dit kan gaan om: licht-, grip- en camera-equipement, decor, kostuums, catering, etc

Reistijd tijdens werkdagen door chauffeurs is altijd werktijd.
Iedere vrachtwagenchauffeur dient zich op de hoogte te stellen van het rijtijdenbesluit.

Stage
Een stage is een kennismaking met de praktijk waarbij de stagiair, scholier of werkzoekende, onder begeleiding, beroepsspecifieke taken leert uitoefenen.

Toeslag

Toeslag is een percentage dat wordt opgeteld bij de basis uurprijs of de dagprijs. Toeslagen kunnen worden gestapeld. Dus over elkaar worden berekend. 

Uurtarief
Het uurtarief is altijd een tiende (1/10) deel van de basis-dagprijs.

Betalingstermijn
Facturen van een crewlid dienen te worden betaald binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door producent / opdrachtgever.